1000 Zhuravlyat

Address
Yamchitskogo str. 7, Odessa

Practice Day & Time
Adults
Monday, Wednesday, Friday: 7PM – 9PM
Children
Tuesday, Thursday, Saturday: 5PM – 6.30PM

Contact
tel: +38-067-519-17-68
+38-099-148-45-50
contact form (choise ‘1000 Zhuravlyat’)

Branch Master
Orlov Dmitry, Seikenshi 4 dan